จำนวนและรายชื่อผู้สมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปีปทุม

167 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Science)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 18 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 3 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 20 คน นอกเขต 9 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 34 คน นอกเขต 25 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 15 คน นอกเขต 20 คน

104 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SEM)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 25 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 4 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 7 คน นอกเขต 4 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 14 คน นอกเขต 11 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 6 คน นอกเขต 10 คน

152 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 ก.พ 63 : รร.เดิม 56 คน รร.อื่น 3 คน
23 ก.พ 63 : รร.เดิม 16 คน รร.อื่น 5 คน
24 ก.พ 63 : รร.เดิม 35 คน รร.อื่น 0 คน
25 ก.พ 63 : รร.เดิม 21 คน รร.อื่น 1 คน
26 ก.พ 63 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 3 คน

423 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 ห้อง Science จำนวน 167 คน
ชั้น ม. 1 ห้อง SEM จำนวน 104 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 152 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 423 คน

รายชื่อผู้สมัครทุกระดับชั้น (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล ลำดับสมัคร โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำอาจ 168 บ้านหนองไผ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วกาง 167 บ้านหนองไผ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
3 เด็กชายพฤกษ์ษา โคนาโล 166 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
4 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ศรีสุวรรณ 165 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
5 เด็กหญิงลักษณพร ปัดถามัง 164 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
6 เด็กหญิงวงศ์ระพี จันเสนา 163 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
7 เด็กหญิงจิรัญญา ปักกาโร 162 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
8 เด็กหญิงคีตกานท์ นิสยันท์ 161 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
9 เด็กหญิงประภัสสร ประพาสพงษ์ 160 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
10 เด็กชายวีรวัฒน์ ชำนาญจันทร์ 159 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 เด็กชายแสนดี ปึ่งพรม 158 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
12 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วาลมูลตรี 157 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
13 เด็กหญิงธนาพา วันจันทร์ 156 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
14 เด็กหญิงศุภวรรณ เม่าทองหลาง 155 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
15 เด็กชายรัฐศาสตร์ อินวงศ์ 154 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บรบือ มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
16 เด็กชายทัตเทพ สุนทระวงศ์ 153 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
17 เด็กหญิงภักรวี เทเวลา 152 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
18 นางสาวกัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ 152 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
19 เด็กชายทิวากร คังดงเค็ง 151 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
20 นางสาวกนกอร มาตรสอน 151 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
21 เด็กหญิงธวัลรัตน์ กองพิมพ์ 150 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
22 นางสาวอัญชลี บุญสิทธิ์ 150 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
23 เด็กหญิงธิติพร บุญน้อย 149 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
24 นางสาวหนูวัน กระทุ่มขันธ์ 149 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
25 เด็กชายอนุพงษ์ เทพชมภู 148 ราชประชานุเคราะห์ 17 วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
26 เด็กชายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ 148 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
27 เด็กหญิงพรพรรณ ไมตรีจิตเกื้อกูล 147 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
28 นางสาวภาสินี จันทะพินิจ 147 หนองโพธิ์วิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
29 เด็กชายรัฐพงศ์ สังฆบุรินทร์ 146 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
30 นางสาวมัฌฌิมาพร บุญเบ้า 146 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
31 เด็กหญิงสิราภรณ์ โพธิสม 145 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
32 นายธีรภัทร์ ไชยโสดา 145 บรบือวิทยาคาร บรบือ มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
33 เด็กชายธราดล จันทร์ลา 144 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
34 นางสาวจินตนา ปทุมเพ็ชร 144 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
35 เด็กหญิงสุธิมา ปะนะตัง 143 บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
36 นางสาวภัทรานี สิมชาติ 143 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
37 เด็กหญิงวนัชพร ไชยอินทร์ 142 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
38 นางสาวทิพย์สุดา มูลวัต 142 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
39 เด็กชายกนก ปะกิระพัง 141 บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
40 นางสาวนิธิพร ชัยลิ้นฟ้า 141 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
41 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปะนะสุนา 140 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
42 เด็กชายวสุพล สนามพรม 140 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
43 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทาดีจันทร์ 139 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
44 เด็กหญิงพันธิฌา นามพิลา 139 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
45 เด็กหญิงจิรภิญญา ทดทศรี 138 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
46 เด็กหญิงพานทอง สอนวงษ์ 138 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
47 นางสาวต้องตา พรมทอง 137 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
48 เด็กหญิงศรัญรัตน์ สุขใส 137 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
49 นางสาวกมลชนก ยางจันทร์ 136 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
50 เด็กชายฐานทัพ ปัดถามัง 136 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
51 นายทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี 135 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
52 เด็กชายไชยวัฒน์ คำอ่อนศรี 135 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
53 นายภทรธร ปาสารักษ์ 134 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
54 เด็กชายจินณภัทร อัปประกัง 134 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
55 นางสาวเอริกะ มาทสึอุระ 133 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
56 เด็กหญิงศิริชุมพร อินทวงศ์ 133 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
57 นางสาวชุติมา มุงปุก 132 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
58 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อ่านเขียน 132 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
59 เด็กหญิงทิพศิริ ทิพศรีราช 131 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
60 เด็กชายศุภณัฐ ดวงพุฒิ 131 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
61 นายฉัตรทอง ราชภักดี 130 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
62 เด็กชายภัทรนันท์ ขัดเค้า 130 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
63 นางสาวทิชาพร ปิดสายะ 129 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
64 เด็กหญิงณัฐณิชา หอมจันทร์ 129 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
65 นางสาวกฤษณา โคช่วย 128 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
66 เด็กหญิงศุทธิณี ฉันทวี 128 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
67 นายมามูน ราห์มัน 127 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
68 เด็กชายชัชวาล วรรณศิลป์ 127 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
69 นายชัชฤทธิ์ ทองพูล 126 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
70 เด็กชายคณาธิป เชาว์จันทร์ 126 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
71 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์วิศิษฐ์ 125 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
72 เด็กชายสิรภัทร บุตรงาม 125 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
73 นางสาวมนัสชนก แสงเนตร 124 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
74 เด็กหญิงชลิตา โถแพงจันทร์ 124 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
75 นายกาจพล โกษาทอง 123 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
76 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัจจัยโคถา 123 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
77 นางสาวชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า 122 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
78 เด็กชายภูวดล เพ็งผลา 122 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
79 นายนันทกร ศรีน้อย 121 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
80 เด็กหญิงมุสิตา ทิพวันนา 121 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
81 นายอัสนี ปทุมขำ 120 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
82 เด็กชายกฤษฐากุล บุตรสาเนตร 120 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
83 นายกรกฏ ป้อมยายับ 119 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
84 เด็กหญิงจิราพร วงค์ศรี 119 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
85 นายภูตะวัน โยธะมาตย์ 118 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
86 เด็กหญิงอรพรรณ บรรเทา 118 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
87 นายจักรรินทร์ ปะลาด 117 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
88 เด็กหญิงสุจิตรา สุคุณา 117 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
89 นางสาวพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม 116 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
90 เด็กชายชิษณุพงศ์ สะแกทอง 116 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
91 เด็กหญิงขวัญนภา คุณโน 115 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
92 เด็กหญิงสรัญญ่า วงษาปันนา 115 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
93 นางสาวทัศนีย์ ศัพเสนาะ 114 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
94 เด็กหญิงปณัฐดา ดงกาวัน 114 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
95 นางสาววลิตา โคหาจักร์ 113 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
96 เด็กหญิงสิริพรรณ บุตะกะ 113 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
97 นายอติรัณณ์ ศรีชาดา 112 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
98 เด็กหญิงนิตยา ไกรพล 112 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
99 นายสิทธิชัย อุปมัย 111 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
100 เด็กชายชลันธร พิมพ์พันธ์ 111 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
101 นางสาวขิมเงิน ศิริพรทุม 110 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
102 เด็กชายชญานันท์ สาสีดา 110 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
103 นางสาวนันท์นภัส แก้วภา 109 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
104 เด็กหญิงอาริษา ชาคำเฮือง 109 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
105 นางสาวศิรินญา วิเศษ 108 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
106 เด็กหญิงปภาวรินท์ มวลมนตรี 108 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
107 นางสาวมธุรส สอนนอก 107 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
108 เด็กชายพชร ปาปะไพ 107 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
109 นางสาวปายวดี มูลกิตติ 106 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
110 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ครองสาดี 106 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
111 นางสาวจุฑามณี คำดำ 105 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
112 เด็กหญิงสิริยากร พิชิตชัยณรงค์ 105 บ้านโนนสำราญ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
113 เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก 104 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
114 เด็กหญิงวิลาวัลย์ กลิ่นยา 104 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
115 เด็กชายจักรพงษ์ อ่อนอุทัย 104 ราชประชานุเคราะห์18 วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
116 เด็กหญิงศุจิกา แก้วมุลตรี 103 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
117 เด็กชายพีระพัทร บุตะโชต 103 บ้านแก่นเท่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
118 เด็กหญิงไปรยา วรรณปะเถาว์ 103 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
119 นายภควัฒน์ จันทะค่อม 102 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
120 เด็กหญิงพรนภา สีชะนะ 102 บ้านแก่นเท่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
121 เด็กหญิงปนิตา คงทอง 102 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
122 นายพงศ์พล นิสยันท์ 101 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
123 เด็กหญิงภัทราภา คำสีแก้ว 101 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
124 เด็กหญิงศศินา รูปโฉม 101 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
125 นางสาวแพรวพรรณ ปะวะขัง 100 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
126 เด็กชายสิรภัทร หนันทุม 100 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
127 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา พุทธจันทร์ 100 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
128 นางสาวธิดาภรณ์ โพธิรุกข์ 99 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
129 เด็กหญิงชนัญชิดา ทรงมั่นศีล 99 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
130 เด็กชายชินกฤต เริงราช 99 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
131 เด็กหญิงวินิทรา ปักกาเวสา 98 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
132 นางสาวศุภกาญจน์ วานิชชัง 98 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
133 เด็กหญิงสุธาสินี จันทรดี 98 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
134 นางสาววราพร เกตุมาตย์ 97 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
135 เด็กหญิงลภัสรดา ประจักกะตา 97 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
136 เด็กหญิงอินทิรา ชะชิกุล 97 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
137 นางสาวกัลยารัตน์ จันดีกระยอม 96 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
138 เด็กหญิงธนัญญา ศิริพรทุม 96 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
139 เด็กชายธนกร สุขอาษา 96 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
140 นายวงศกร ปาปะทา 95 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
141 เด็กหญิงกุลธิดา มั่นวาจา 95 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
142 เด็กชายพันธวัช ภคะวา 95 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
143 นางสาวพัชชา อำนวยโชติสกุล 94 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
144 เด็กชายจิระพงศ์ ปวงประชัน 94 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
145 เด็กชายภูผา อินทรประเสริฐ 94 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
146 นางสาวเจียรนัย ทองดี 93 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
147 เด็กหญิงจิรัฐติกาล มะลาศรี 93 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
148 เด็กหญิงสายน้ำ แฉ่สูงเนิน 93 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
149 นายบุริศร์ อินทะรักษ์ 92 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
150 เด็กหญิงอาภัสรา ปาปะโม 92 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
151 เด็กหญิงวรัทยา ธุระทำ 92 บ้านดุ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
152 นางสาวนริศรา ดงประการ 91 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
153 เด็กหญิงนันธิกา สิงห์ฉลาด 91 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
154 เด็กชายปรเมศวร์ อัตตะเนย์ 91 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
155 นางสาวแพรลดา ชาวพงษ์ 90 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
156 เด็กหญิงแก้วตา ปทุมพร 90 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
157 เด็กหญิงภรภัทร เลื่อมใส 90 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
158 นางสาวจันทิมา หร่ายพิมาย 89 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
159 เด็กหญิงดารา สุนทะวงศ์ 89 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
160 เด็กชายรัชชานนท์ เกตะลาด 89 บ้านยางอิไลดอนก่อ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
161 นางสาวดลพร จันโทสุทธิ์ 88 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
162 เด็กชายวัชรพล อินทร 88 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
163 เด็กหญิงธีริศรา ปรินทร 88 บ้านยางอิไลดอนก่อ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
164 เด็กหญิงฉัตรติยา อาปัดชิง 87 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
165 เด็กหญิงกนกอร เยาวนารถ 87 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
166 เด็กหญิงกัณฐิกา สุวรรณปะกา 87 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
167 นางสาวงามจิต โกษาทอง 86 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
168 เด็กหญิงปาณิศา ม่วงจันทร์ 86 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
169 เด็กหญิงณิชาภัทร นิลดวงดี 86 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
170 นายสุพีรภัทร ศรีบุญเรือง 85 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
171 เด็กหญิงสุนิสา เพ็ชรกล้า 85 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
172 เด็กหญิงปิยมาวดี โมสืบแสน 85 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
173 นายวงศกร คุณแก้ว 84 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
174 เด็กหญิงศุภิสร ประจักกะตา 84 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
175 เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด 84 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
176 นางสาวธนัชพร บัวรัตน์ 83 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
177 เด็กชายกัมพล ครยก 83 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
178 เด็กหญิงรัชนก บุญทองเถิง 83 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
179 นางสาวปวีณ์ธิดา นาคมี 82 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
180 เด็กหญิงศิริรัตน์ เกตุจูม 82 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
181 เด็กหญิงมงกุฎเพชร ทิพย์วงศา 82 พระกุมารมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
182 นางสาวกมลชนก ทิพศรีราช 81 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
183 เด็กหญิงบัณฑิตา ม่วงคะลา 81 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
184 เด็กชายกล้าณรงค์ ประสงคุณ 81 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
185 นางสาวชนิดา เกิดเกตุ 80 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
186 เด็กชายวรภัทร ชัยธานี 80 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
187 เด็กชายพัสกร ทองภู 80 บ้านชาดฝางหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
188 นางสาวศศิประภา ประจวบสุข 79 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
189 เด็กหญิงพิชญธิดา พลขันธ์ 79 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
190 เด็กหญิงณัฐกมล หนอสีหา 79 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
191 นางสาวพินยดา ทิพพิชัย 78 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
192 เด็กหญิงนฤมล เกษมสุข 78 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
193 เด็กหญิงญานิศา คุณโน 78 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
194 นางสาวอัจจิมา เลาป้อมวาปี 77 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
195 เด็กหญิงจิตตา แจ่มสงค์ 77 บ้านโสกยาง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
196 เด็กหญิงสุชานะรี ปัดถาดี 77 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
197 นางสาวจิรัตติยา บาริศรี 76 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
198 เด็กชายธนาสิทธิ์ ประมูลจะนัง 76 บ้านโสกยาง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
199 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลีปอพาน 76 บ้านสว่าง ยางสีสุราช มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
200 นางสาวสุภิสรัตน์ ธรรมโส 75 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
201 เด็กหญิงนภสร พันธุ์โยศรี 75 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
202 เด็กชายนริศรากร โทอินทร์ 75 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
203 นางสาวดาววิกา ศรีกระทุ่ม 74 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
204 เด็กหญิงอรดา ปะวันนา 74 บ้านโนนจาน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
205 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วทาสี 74 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
206 นางสาวกัญญารัตน์ ยาย่อ 73 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
207 เด็กหญิงรุจรดา สวัสดิ์รักษ์ 73 บ้านโนนจาน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
208 เด็กชายบรรณวิชญ์ ปทุมพร 73 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
209 นางสาวอรัชญา นครศรี 72 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
210 เด็กหญิงวรรษชล ม่วงแมน 72 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
211 เด็กหญิงสุพิชญา พลหนองหลวง 72 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
212 นางสาวอริษา ศรีภูวงษ์ 71 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
213 เด็กชายกฤษณ์ หิตายะ 71 จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
214 เด็กหญิงกรุณา สุปะตำ 71 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
215 นายปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง 70 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
216 เด็กหญิงธนิศรา พิมพ์ภูธร 70 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
217 เด็กหญิงปภัสรา อำพินธ์ 70 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
218 นางสาวมีสุข บุตรเดช 69 สตรีศึกษา เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
219 เด็กชายเกียรติฉัตร ชัยรินทร 69 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
220 เด็กหญิงธัญชนก แซ่เตีย 69 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
221 นางสาวจินดามณี ศรีโสภา 68 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
222 เด็กชายกรรณภัทร ซ้ายสนิททำ 68 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
223 เด็กหญิงทิพกฤตา มูลทรา 68 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
224 เด็กหญิงสิริพรหมพร วิไลพรหม 67 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
225 เด็กหญิงวิมลศิริ ขามไชย 67 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
226 เด็กหญิงสรณ์สิริ โปรดเมธี 67 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
227 นางสาวศศิวิมล สิงหาราโท 66 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
228 เด็กหญิงสายฝน นุสีวอ 66 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
229 เด็กหญิงทาริกา ละสามา 66 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
230 นางสาวณัฐธิดา สาระพิน 65 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
231 เด็กหญิงภัทรสุดา อุตตะมะ 65 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
232 เด็กหญิงจีระภา บรรจงปรุ 65 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
233 นางสาววริศรา แก้วกุ่ม 64 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
234 เด็กหญิงศรัณย์พร โชติสุวรรณ์ 64 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
235 เด็กหญิงปพิชญา ปัดถานัง 64 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
236 นางสาวอาภัสรา สังครีต 63 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
237 เด็กหญิงสิราวรรณ จันทะเลิศ 63 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
238 เด็กชายศุภณัฐ คารมหวาน 63 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
239 เด็กชายธนกร อินทกรอุดม 62 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
240 เด็กหญิงศรัณรัตน์ รัตน์อัน 62 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
241 เด็กหญิงพิยาดา สีชะนะ 62 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
242 นางสาวบุณณิศา ปะกิสังข์ 61 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
243 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปะมา 61 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
244 เด็กหญิงวรรัตน์ แก้วสังข์ 61 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
245 นายพิพัฒน์ หลักคำพันธ์ 60 วังสามหมอวิทยาคาร วังสามหมอ อุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
246 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ประกิระนัง 60 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
247 เด็กหญิงอัญชลี พวงใต้ 60 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
248 นางสาวประวีณา บุญกันหา 59 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
249 เด็กหญิงนริศรา ศรีวงยาง 59 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
250 เด็กชายจิตติพัฒน์ ศิริเลี้ยง 59 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
251 นายก้องเกียรติ โคช่วย 58 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
252 เด็กหญิงธนัชพร ปัญญุเบกษา 58 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
253 เด็กหญิงกัญญาพัขร โยธาทูล 58 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
254 นายเกียรติก้อง โคช่วย 57 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
255 เด็กหญิงคชมณี ศรีสังข์ 57 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
256 เด็กหญิงฉัตรไพลิน ปฏินัดตัง 57 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
257 นายนวมินทร์ สาแก้ว 56 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
258 เด็กหญิงลักษณ์พร พิลาโท 56 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
259 เด็กหญิงธิติกานต์ เท่านัน 56 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
260 นางสาวรมิดา ชลเดช 55 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
261 เด็กหญิงณิชารีย์ บุญมาศ 55 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
262 เด็กหญิงสกนธรัตน์ จันดาผล 55 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
263 นายนิติภูมิ พวงจำปี 54 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
264 เด็กหญิงพันธิตรา เอ้ตุโพธิ์ 54 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
265 เด็กหญิงชาลิสา นินทะลาด 54 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
266 นางสาวสุพิชฌา แก้วธานี 53 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
267 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์ ภูมิชูชิต 53 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
268 เด็กหญิงมนฑิตา ประวะเสนัง 53 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
269 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ปะสังติโย 52 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
270 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก 52 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
271 เด็กหญิงศุภัชญา ประกิระสา 52 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
272 นางสาวนิภาพร ปาปะสา 51 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
273 เด็กหญิงปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช 51 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บรบือ มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
274 เด็กหญิงศวรรญา ดาเหล็ก 51 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
275 นางสาวรุจิรา คุณหงส์ 50 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
276 เด็กชายนวรินทร์ เชาระกำ 50 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
277 เด็กหญิงพรชนก แก้วภา 50 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
278 เด็กหญิงกลัชนันท์ สีหาบุญมาก 49 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
279 เด็กชายปรีดีย์ หลาบสีดา 49 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
280 เด็กหญิงชนิกานต์ ประนัดศรี 49 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
281 นางสาวนพวรรณ การค้า 48 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
282 เด็กชายศุภวิชญ์ คนไว 48 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
283 เด็กหญิงแพรทิพย์ เดชศิริ 48 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
284 นางสาวชุติกาญจน์ ทองมี 47 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
285 เด็กชายวัชรินทร์ ปะวะเสนัง 47 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
286 เด็กหญิงประทานพร ชาวพงษ์ 47 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
287 นางสาวช่อผกามาศ รุ่งเรือง 46 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
288 เด็กหญิงจิดาภา สีหาบุญนาค 46 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
289 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุขรักษา 46 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
290 นางสาวฐานิดา ศิริจำปากุล 45 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
291 เด็กชายประกายสิทธิ์ จรจันทร์ 45 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
292 เด็กหญิงชมพูนุช ศรีชัย 45 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
293 นางสาวณัฐธิดา สุขากาศ 44 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
294 เด็กหญิงวรวรรณ นุขุนทด 44 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
295 เด็กหญิงราชาวดี คงแสนคำ 44 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
296 นายคิมหันต์ สุปัดคำ 43 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
297 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชุมพล 43 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
298 เด็กหญิงมินตรา เพียซ้าย 43 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
299 นายธนวัฒน์ พรมชัย 42 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
300 เด็กหญิงณฐอร อินทกรอุดม 42 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
301 เด็กหญิงสุพัตรา สีเนตร 42 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
302 นางสาวธีรนันท์ แน่นชารี 41 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
303 เด็กหญิงอทิตยา เทพนนท์กลาง 41 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
304 เด็กหญิงพิชชา แก้วกุ่ม 41 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
305 นางสาวมุทิตา อุประ 40 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
306 เด็กหญิงปภาวรินท์ มาอันทะ 40 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
307 เด็กหญิงนันทิตา สาระพิน 40 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
308 นางสาวธัญญาภัทร ติดวงษา 39 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
309 เด็กหญิงชุติมา เสนาโนฤทธิ์ 39 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
310 เด็กหญิงศิรประภา ตะบุญ 39 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
311 นายธนภัทร จำปาโอ้ก 38 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
312 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ นามไห 38 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
313 เด็กหญิงอธิศรา ชาววาปี 38 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
314 นายธนพัฒน์ สีบุญ 37 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
315 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญเพ็ชร 37 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
316 เด็กหญิงอินทิรา ยิ่งยง 37 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
317 นางสาวกัลยกร กระจายศรี 36 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
318 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยาวิชัย 36 วัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
319 เด็กหญิงกิ่งดาว แพงคำแสน 36 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
320 เด็กหญิงกนกวรรณ ปะนันโต 35 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
321 เด็กชายภูพิพัทธ์ อุทปา 35 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
322 เด็กหญิงพัชราภรณ์ โคนาโล 35 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
323 นายวุฒิพงษ์ ศิริภักดิ์ 34 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
324 เด็กชายทรัพย์สินรุ่งเรือง โพธิ์ดี 34 บ้านหนองป้าน นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
325 เด็กชายณัฎฐ์พล แซ่ตั้ง 34 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
326 นายธนาธิป ศิริสำราญ 33 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
327 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตันติอมรรัตน์ 33 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
328 เด็กชายกฤฒชัย แก้วโพธิ์ 33 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
329 นางสาวปภาวรินทร์ จันทะโลก 32 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
330 เด็กหญิงสาริศา ชื่นพิบูลย์ 32 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
331 เด็กชายเทิดเกียรติ ชาวด่าน 32 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
332 นางสาวนวรัตน์ งามแสง 31 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
333 เด็กชายพิชญะ พุทธบริวาร 31 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
334 เด็กชายกฤชนนท์ ศรสำเร็จ 31 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
335 เด็กหญิงณัฐชยา ขีนา 30 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
336 นางสาวธีร์สุดา ภิบาลจอมมี 30 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
337 เด็กชายปริวรรต ปาสาบุตร 30 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
338 เด็กหญิงกมลทิพย์ วงศ์รัตน์ 29 วัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
339 นางสาวจิรนุช กองแก้ม 29 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
340 เด็กหญิงนิรชา คงสัตย์ 29 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
341 เด็กหญิงศศิประภา ตะนนท์ 28 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
342 นายเกริกพล นามภักดิ์ 28 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
343 เด็กหญิงอันธิกา ทองประสาน 28 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
344 เด็กชายธนดล แน่นชารี 27 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
345 นางสาวอภิญญา สีวันทา 27 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
346 เด็กชายภูมิภัทร ดงปะขา 27 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
347 เด็กหญิงปรัชญาพร โยธะราช 26 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
348 นายชัชดนัย ศรีตระการ 26 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
349 เด็กหญิงขวัญข้าว หลงชรา 26 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
350 เด็กหญิงมิ่งกมล นุสเส 25 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
351 นางสาวชนาภา คุรุทานัง 25 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
352 เด็กหญิงชนม์นิภา จันทร์อุดม 25 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
353 เด็กชายธีรภัทร ไปแดน 24 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
354 นายสรวิศ ปาปะไมล์ 24 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
355 เด็กหญิงปริยากร พรมชัย 24 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
356 เด็กชายตุรากร สิริโชคเจริญ 23 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
357 เด็กหญิงพิชญาภา มีฮาต 23 อนุบาลอุดมพันธ์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
358 นางสาวกนกรส พวงพิลา 23 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
359 เด็กหญิงพุทธพร นุ่นหลักคำ 22 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
360 นายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์ 22 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
361 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลามะไหย์ 22 บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
362 เด็กหญิงภูริชญา โบราณบุบผา 21 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
363 นายอิศวรักษ์ ยะถา 21 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
364 เด็กหญิงวิภาดา พันเชื้อ 21 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
365 เด็กหญิงชลธิชา คำหงษา 20 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
366 นางสาวศิริญา โพธิ์พยัคฆ์ 20 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
367 เด็กหญิงธัชพรรณ สุขนันที 20 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
368 เด็กหญิงศศิณัฐญา เที่ยงธรรม 19 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
369 นางสาวศศิธร สมีแจ้ง 19 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
370 เด็กหญิงวริศรา สังฆมณี 19 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
371 เด็กหญิงลภัสรดา ภูมิภักดิ์ 18 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
372 นางสาวณัฐวิภา เกตะลาด 18 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
373 เด็กหญิงอภัสรา จันทร์หอม 17 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
374 นางสาวทิพย์นลิน หวังสุข 17 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
375 เด็กหญิงเจนสุดา พลรัตน์ 17 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
376 เด็กชายจิรวัฒน์ พรมโคตร 16 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
377 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พนัศ 16 บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
378 นายรัตนชัย พิมสิม 16 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
379 เด็กชายอันดามัน ประภาศรี 15 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
380 เด็กชายคลังปกรณ์ ชินชะนะ 15 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
381 นายสกลพัฒน์ โคตรโสภา 15 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
382 เด็กหญิงภัทรธิดา กองแก้ว 14 บ้านโนนท่อน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
383 เด็กหญิงศศิธร ทองเพชร์ 14 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
384 เด็กชายพีรพัฒน์ นิราราศน์ 14 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
385 เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์คำมา 13 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
386 เด็กชายนรภัทร ปาปะไพ 13 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
387 นางสาวปิยมาศ แสงเนตร 13 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
388 เด็กชายนวมินทร์ โนราช 12 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
389 เด็กหญิงเพียงภรณ์ บุญละม้าย 12 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
390 นางสาววรินญา คำมุก 12 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
391 เด็กหญิงชลลดา นิยมเดชา 11 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
392 เด็กหญิงภัสสรา ทองพา 11 บ้านโนนท่อน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
393 นางสาวพรนภัส ราชแก้ว 11 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
394 เด็กหญิงอุษามณี มาแก้ว 10 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
395 เด็กหญิงนภัสสร ปาปะกัง 10 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
396 เด็กชายกฤษฏิ์ทีฆะชนม์ ศรีโยวงค์ 10 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
397 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญถม 9 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
398 เด็กหญิงอรอุมา ปองไป 9 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
399 นายธนภูมิ จันทา 9 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
400 เด็กหญิงปัญจสิริ จันทร์พรม 8 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
401 เด็กหญิงสิริวิมล บุดดา 8 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
402 นางสาวสุธิดา ปาปะโข 8 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
403 เด็กชายธาวิน ปะวันนะถา 7 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
404 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประวัดศรี 7 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
405 นายอภิเดช จันโทสุทธิ์ 7 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
406 เด็กหญิงกานต์พิชชา กล้าหาญ 6 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
407 เด็กหญิงชนัญชิดา แจ้งฉาย 6 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
408 นางสาววิภาดา เหลาสนิท 6 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
409 เด็กหญิงรังสิมา เขียวบัว 5 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
410 เด็กชายภานุพงศ์ โชครัตนตระกูล 5 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
411 เด็กชายศุภณัฐ โยวะ 5 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
412 เด็กหญิงปาลิตา ปักการะโต 4 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
413 เด็กหญิงปวิชญา สารคาม 4 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
414 นางสาวภิชญาภา จันทร์พรม 4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
415 เด็กหญิงทัชชญา ทยอมใหม่ 3 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
416 เด็กชายอภิรักษ์ จรรยา 3 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
417 นายธนภัทร เตชะนอก 3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
418 เด็กหญิงกรกนก ประเสริฐโส 2 บ้านโกทา นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
419 เด็กหญิงชลธิชา นามปะเส 2 บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
420 นางสาวดวงใจ ปัดทุม 2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
421 เด็กหญิงปภัสฎา หีบแก้ว 1 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
422 เด็กหญิงลักษิกา คะเชนทน 1 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
423 นายปุณยวีร์ สวาศรี 1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563