จำนวนและรายชื่อผู้สมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปีปทุม

167 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Science)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 18 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 3 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 20 คน นอกเขต 9 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 34 คน นอกเขต 25 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 15 คน นอกเขต 20 คน

104 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SEM)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 25 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 4 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 7 คน นอกเขต 4 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 14 คน นอกเขต 11 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 6 คน นอกเขต 10 คน

152 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 ก.พ 63 : รร.เดิม 56 คน รร.อื่น 3 คน
23 ก.พ 63 : รร.เดิม 16 คน รร.อื่น 5 คน
24 ก.พ 63 : รร.เดิม 35 คน รร.อื่น 0 คน
25 ก.พ 63 : รร.เดิม 21 คน รร.อื่น 1 คน
26 ก.พ 63 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 3 คน

423 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 ห้อง Science จำนวน 167 คน
ชั้น ม. 1 ห้อง SEM จำนวน 104 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 152 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 423 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.1 ห้อง Science (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล ลำดับสมัคร โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำอาจ 168 บ้านหนองไผ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วกาง 167 บ้านหนองไผ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
3 เด็กชายพฤกษ์ษา โคนาโล 166 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
4 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ศรีสุวรรณ 165 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
5 เด็กหญิงลักษณพร ปัดถามัง 164 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
6 เด็กหญิงวงศ์ระพี จันเสนา 163 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
7 เด็กหญิงจิรัญญา ปักกาโร 162 บ้านหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
8 เด็กหญิงคีตกานท์ นิสยันท์ 161 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
9 เด็กหญิงประภัสสร ประพาสพงษ์ 160 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
10 เด็กชายวีรวัฒน์ ชำนาญจันทร์ 159 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 เด็กชายแสนดี ปึ่งพรม 158 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
12 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วาลมูลตรี 157 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
13 เด็กหญิงธนาพา วันจันทร์ 156 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
14 เด็กหญิงศุภวรรณ เม่าทองหลาง 155 บ้านหนองคูม่วง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
15 เด็กชายรัฐศาสตร์ อินวงศ์ 154 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บรบือ มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
16 เด็กชายทัตเทพ สุนทระวงศ์ 153 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
17 เด็กหญิงภักรวี เทเวลา 152 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
18 เด็กชายทิวากร คังดงเค็ง 151 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
19 เด็กหญิงธวัลรัตน์ กองพิมพ์ 150 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
20 เด็กหญิงธิติพร บุญน้อย 149 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
21 เด็กชายอนุพงษ์ เทพชมภู 148 ราชประชานุเคราะห์ 17 วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
22 เด็กหญิงพรพรรณ ไมตรีจิตเกื้อกูล 147 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
23 เด็กชายรัฐพงศ์ สังฆบุรินทร์ 146 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
24 เด็กหญิงสิราภรณ์ โพธิสม 145 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
25 เด็กชายธราดล จันทร์ลา 144 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
26 เด็กหญิงสุธิมา ปะนะตัง 143 บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
27 เด็กหญิงวนัชพร ไชยอินทร์ 142 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
28 เด็กชายกนก ปะกิระพัง 141 บ้านหนองข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
29 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปะนะสุนา 140 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
30 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทาดีจันทร์ 139 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
31 เด็กหญิงพานทอง สอนวงษ์ 138 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
32 เด็กหญิงศรัญรัตน์ สุขใส 137 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
33 เด็กชายฐานทัพ ปัดถามัง 136 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
34 เด็กชายไชยวัฒน์ คำอ่อนศรี 135 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
35 เด็กชายจินณภัทร อัปประกัง 134 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 26 กุมภาพันธ์ 2563
36 เด็กหญิงศิริชุมพร อินทวงศ์ 133 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
37 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อ่านเขียน 132 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
38 เด็กชายศุภณัฐ ดวงพุฒิ 131 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
39 เด็กชายภัทรนันท์ ขัดเค้า 130 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
40 เด็กหญิงณัฐณิชา หอมจันทร์ 129 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
41 เด็กหญิงศุทธิณี ฉันทวี 128 บ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
42 เด็กชายชัชวาล วรรณศิลป์ 127 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
43 เด็กชายคณาธิป เชาว์จันทร์ 126 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
44 เด็กชายสิรภัทร บุตรงาม 125 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
45 เด็กหญิงชลิตา โถแพงจันทร์ 124 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
46 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัจจัยโคถา 123 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
47 เด็กชายภูวดล เพ็งผลา 122 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
48 เด็กหญิงมุสิตา ทิพวันนา 121 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
49 เด็กชายกฤษฐากุล บุตรสาเนตร 120 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
50 เด็กหญิงจิราพร วงค์ศรี 119 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
51 เด็กหญิงอรพรรณ บรรเทา 118 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
52 เด็กหญิงสุจิตรา สุคุณา 117 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
53 เด็กชายชิษณุพงศ์ สะแกทอง 116 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
54 เด็กหญิงสรัญญ่า วงษาปันนา 115 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
55 เด็กหญิงปณัฐดา ดงกาวัน 114 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
56 เด็กหญิงสิริพรรณ บุตะกะ 113 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
57 เด็กหญิงนิตยา ไกรพล 112 บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
58 เด็กชายชลันธร พิมพ์พันธ์ 111 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
59 เด็กชายชญานันท์ สาสีดา 110 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
60 เด็กหญิงอาริษา ชาคำเฮือง 109 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
61 เด็กหญิงปภาวรินท์ มวลมนตรี 108 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
62 เด็กชายพชร ปาปะไพ 107 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
63 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ครองสาดี 106 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
64 เด็กหญิงสิริยากร พิชิตชัยณรงค์ 105 บ้านโนนสำราญ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
65 เด็กหญิงวิลาวัลย์ กลิ่นยา 104 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
66 เด็กชายพีระพัทร บุตะโชต 103 บ้านแก่นเท่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
67 เด็กหญิงพรนภา สีชะนะ 102 บ้านแก่นเท่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
68 เด็กหญิงภัทราภา คำสีแก้ว 101 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
69 เด็กชายสิรภัทร หนันทุม 100 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
70 เด็กหญิงชนัญชิดา ทรงมั่นศีล 99 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
71 เด็กหญิงสุธาสินี จันทรดี 98 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
72 เด็กหญิงลภัสรดา ประจักกะตา 97 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
73 เด็กหญิงธนัญญา ศิริพรทุม 96 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
74 เด็กหญิงกุลธิดา มั่นวาจา 95 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
75 เด็กชายจิระพงศ์ ปวงประชัน 94 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
76 เด็กหญิงจิรัฐติกาล มะลาศรี 93 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
77 เด็กหญิงอาภัสรา ปาปะโม 92 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
78 เด็กหญิงนันธิกา สิงห์ฉลาด 91 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
79 เด็กหญิงแก้วตา ปทุมพร 90 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
80 เด็กหญิงดารา สุนทะวงศ์ 89 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
81 เด็กชายวัชรพล อินทร 88 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
82 เด็กหญิงกนกอร เยาวนารถ 87 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
83 เด็กหญิงปาณิศา ม่วงจันทร์ 86 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
84 เด็กหญิงสุนิสา เพ็ชรกล้า 85 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
85 เด็กหญิงศุภิสร ประจักกะตา 84 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
86 เด็กชายกัมพล ครยก 83 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
87 เด็กหญิงศิริรัตน์ เกตุจูม 82 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
88 เด็กหญิงบัณฑิตา ม่วงคะลา 81 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
89 เด็กชายวรภัทร ชัยธานี 80 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
90 เด็กหญิงพิชญธิดา พลขันธ์ 79 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
91 เด็กหญิงนฤมล เกษมสุข 78 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
92 เด็กหญิงจิตตา แจ่มสงค์ 77 บ้านโสกยาง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
93 เด็กชายธนาสิทธิ์ ประมูลจะนัง 76 บ้านโสกยาง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
94 เด็กหญิงนภสร พันธุ์โยศรี 75 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 25 กุมภาพันธ์ 2563
95 เด็กหญิงอรดา ปะวันนา 74 บ้านโนนจาน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
96 เด็กหญิงรุจรดา สวัสดิ์รักษ์ 73 บ้านโนนจาน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
97 เด็กหญิงวรรษชล ม่วงแมน 72 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
98 เด็กชายกฤษณ์ หิตายะ 71 จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
99 เด็กหญิงธนิศรา พิมพ์ภูธร 70 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
100 เด็กชายเกียรติฉัตร ชัยรินทร 69 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
101 เด็กชายกรรณภัทร ซ้ายสนิททำ 68 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
102 เด็กหญิงวิมลศิริ ขามไชย 67 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
103 เด็กหญิงสายฝน นุสีวอ 66 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
104 เด็กหญิงภัทรสุดา อุตตะมะ 65 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
105 เด็กหญิงศรัณย์พร โชติสุวรรณ์ 64 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
106 เด็กหญิงสิราวรรณ จันทะเลิศ 63 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
107 เด็กหญิงศรัณรัตน์ รัตน์อัน 62 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
108 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปะมา 61 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
109 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ประกิระนัง 60 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
110 เด็กหญิงนริศรา ศรีวงยาง 59 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
111 เด็กหญิงธนัชพร ปัญญุเบกษา 58 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
112 เด็กหญิงคชมณี ศรีสังข์ 57 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
113 เด็กหญิงธิติกานต์ เท่านัน 56 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
114 เด็กหญิงสกนธรัตน์ จันดาผล 55 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
115 เด็กหญิงชาลิสา นินทะลาด 54 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
116 เด็กหญิงมนฑิตา ประวะเสนัง 53 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
117 เด็กหญิงศุภัชญา ประกิระสา 52 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
118 เด็กหญิงศวรรญา ดาเหล็ก 51 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
119 เด็กหญิงพรชนก แก้วภา 50 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
120 เด็กหญิงชนิกานต์ ประนัดศรี 49 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
121 เด็กหญิงแพรทิพย์ เดชศิริ 48 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
122 เด็กหญิงประทานพร ชาวพงษ์ 47 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
123 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุขรักษา 46 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 24 กุมภาพันธ์ 2563
124 เด็กหญิงชมพูนุช ศรีชัย 45 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
125 เด็กหญิงราชาวดี คงแสนคำ 44 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
126 เด็กหญิงมินตรา เพียซ้าย 43 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
127 เด็กหญิงสุพัตรา สีเนตร 42 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
128 เด็กหญิงพิชชา แก้วกุ่ม 41 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
129 เด็กหญิงนันทิตา สาระพิน 40 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
130 เด็กหญิงศิรประภา ตะบุญ 39 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
131 เด็กหญิงอธิศรา ชาววาปี 38 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
132 เด็กหญิงอินทิรา ยิ่งยง 37 ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
133 เด็กหญิงกิ่งดาว แพงคำแสน 36 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
134 เด็กหญิงพัชราภรณ์ โคนาโล 35 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
135 เด็กชายณัฎฐ์พล แซ่ตั้ง 34 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
136 เด็กชายกฤฒชัย แก้วโพธิ์ 33 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 23 กุมภาพันธ์ 2563
137 เด็กชายเทิดเกียรติ ชาวด่าน 32 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
138 เด็กชายกฤชนนท์ ศรสำเร็จ 31 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
139 เด็กชายปริวรรต ปาสาบุตร 30 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
140 เด็กหญิงนิรชา คงสัตย์ 29 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
141 เด็กหญิงอันธิกา ทองประสาน 28 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
142 เด็กชายภูมิภัทร ดงปะขา 27 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
143 เด็กหญิงขวัญข้าว หลงชรา 26 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
144 เด็กหญิงชนม์นิภา จันทร์อุดม 25 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
145 เด็กหญิงปริยากร พรมชัย 24 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
146 เด็กหญิงพิชญาภา มีฮาต 23 อนุบาลอุดมพันธ์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลามะไหย์ 22 บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
148 เด็กหญิงวิภาดา พันเชื้อ 21 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
149 เด็กหญิงธัชพรรณ สุขนันที 20 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
150 เด็กหญิงวริศรา สังฆมณี 19 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
151 เด็กหญิงเจนสุดา พลรัตน์ 17 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
152 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พนัศ 16 บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
153 เด็กชายคลังปกรณ์ ชินชะนะ 15 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
154 เด็กหญิงศศิธร ทองเพชร์ 14 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
155 เด็กชายนรภัทร ปาปะไพ 13 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
156 เด็กหญิงเพียงภรณ์ บุญละม้าย 12 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
157 เด็กหญิงภัสสรา ทองพา 11 บ้านโนนท่อน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
158 เด็กหญิงนภัสสร ปาปะกัง 10 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
159 เด็กหญิงอรอุมา ปองไป 9 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
160 เด็กหญิงสิริวิมล บุดดา 8 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
161 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประวัดศรี 7 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
162 เด็กหญิงชนัญชิดา แจ้งฉาย 6 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
163 เด็กหญิงรังสิมา เขียวบัว 5 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
164 เด็กหญิงปวิชญา สารคาม 4 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
165 เด็กชายอภิรักษ์ จรรยา 3 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
166 เด็กหญิงชลธิชา นามปะเส 2 บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563
167 เด็กหญิงลักษิกา คะเชนทน 1 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง Science) 22 กุมภาพันธ์ 2563