จำนวนและรายชื่อผู้สมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปีปทุม

167 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Science)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 18 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 3 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 20 คน นอกเขต 9 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 34 คน นอกเขต 25 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 15 คน นอกเขต 20 คน

104 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SEM)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 25 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 4 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 7 คน นอกเขต 4 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 14 คน นอกเขต 11 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 6 คน นอกเขต 10 คน

152 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 ก.พ 63 : รร.เดิม 56 คน รร.อื่น 3 คน
23 ก.พ 63 : รร.เดิม 16 คน รร.อื่น 5 คน
24 ก.พ 63 : รร.เดิม 35 คน รร.อื่น 0 คน
25 ก.พ 63 : รร.เดิม 21 คน รร.อื่น 1 คน
26 ก.พ 63 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 3 คน

423 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 ห้อง Science จำนวน 167 คน
ชั้น ม. 1 ห้อง SEM จำนวน 104 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 152 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 423 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.1 ห้อง SEM (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล ลำดับสมัคร โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร
1 เด็กชายจักรพงษ์ อ่อนอุทัย 104 ราชประชานุเคราะห์18 วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 เด็กหญิงไปรยา วรรณปะเถาว์ 103 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
3 เด็กหญิงปนิตา คงทอง 102 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
4 เด็กหญิงศศินา รูปโฉม 101 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
5 เด็กหญิงพัญญ์ธิตา พุทธจันทร์ 100 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
6 เด็กชายชินกฤต เริงราช 99 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
7 เด็กหญิงวินิทรา ปักกาเวสา 98 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
8 เด็กหญิงอินทิรา ชะชิกุล 97 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
9 เด็กชายธนกร สุขอาษา 96 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
10 เด็กชายพันธวัช ภคะวา 95 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 เด็กชายภูผา อินทรประเสริฐ 94 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
12 เด็กหญิงสายน้ำ แฉ่สูงเนิน 93 บ้านดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
13 เด็กหญิงวรัทยา ธุระทำ 92 บ้านดุ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
14 เด็กชายปรเมศวร์ อัตตะเนย์ 91 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
15 เด็กหญิงภรภัทร เลื่อมใส 90 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
16 เด็กชายรัชชานนท์ เกตะลาด 89 บ้านยางอิไลดอนก่อ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
17 เด็กหญิงธีริศรา ปรินทร 88 บ้านยางอิไลดอนก่อ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 26 กุมภาพันธ์ 2563
18 เด็กหญิงกัณฐิกา สุวรรณปะกา 87 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
19 เด็กหญิงณิชาภัทร นิลดวงดี 86 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
20 เด็กหญิงปิยมาวดี โมสืบแสน 85 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
21 เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด 84 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
22 เด็กหญิงรัชนก บุญทองเถิง 83 บ้านหนองเหล่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
23 เด็กหญิงมงกุฎเพชร ทิพย์วงศา 82 พระกุมารมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
24 เด็กชายกล้าณรงค์ ประสงคุณ 81 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
25 เด็กชายพัสกร ทองภู 80 บ้านชาดฝางหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
26 เด็กหญิงณัฐกมล หนอสีหา 79 บ้านหนองผือ วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
27 เด็กหญิงญานิศา คุณโน 78 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
28 เด็กหญิงสุชานะรี ปัดถาดี 77 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
29 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลีปอพาน 76 บ้านสว่าง ยางสีสุราช มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
30 เด็กชายนริศรากร โทอินทร์ 75 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
31 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วทาสี 74 บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
32 เด็กชายบรรณวิชญ์ ปทุมพร 73 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
33 เด็กหญิงสุพิชญา พลหนองหลวง 72 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
34 เด็กหญิงกรุณา สุปะตำ 71 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
35 เด็กหญิงปภัสรา อำพินธ์ 70 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
36 เด็กหญิงธัญชนก แซ่เตีย 69 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
37 เด็กหญิงทิพกฤตา มูลทรา 68 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
38 เด็กหญิงสรณ์สิริ โปรดเมธี 67 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
39 เด็กหญิงทาริกา ละสามา 66 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
40 เด็กหญิงจีระภา บรรจงปรุ 65 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
41 เด็กหญิงปพิชญา ปัดถานัง 64 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
42 เด็กชายศุภณัฐ คารมหวาน 63 อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 25 กุมภาพันธ์ 2563
43 เด็กหญิงพิยาดา สีชะนะ 62 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
44 เด็กหญิงวรรัตน์ แก้วสังข์ 61 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
45 เด็กหญิงอัญชลี พวงใต้ 60 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
46 เด็กชายจิตติพัฒน์ ศิริเลี้ยง 59 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
47 เด็กหญิงกัญญาพัขร โยธาทูล 58 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
48 เด็กหญิงฉัตรไพลิน ปฏินัดตัง 57 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
49 เด็กหญิงลักษณ์พร พิลาโท 56 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
50 เด็กหญิงณิชารีย์ บุญมาศ 55 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
51 เด็กหญิงพันธิตรา เอ้ตุโพธิ์ 54 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
52 เด็กหญิงปุญญ์วรีย์ ภูมิชูชิต 53 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
53 เด็กหญิงรวิภา ใหญ่นอก 52 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 24 กุมภาพันธ์ 2563
54 เด็กหญิงปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช 51 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บรบือ มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
55 เด็กชายนวรินทร์ เชาระกำ 50 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
56 เด็กชายปรีดีย์ หลาบสีดา 49 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
57 เด็กชายศุภวิชญ์ คนไว 48 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
58 เด็กชายวัชรินทร์ ปะวะเสนัง 47 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
59 เด็กหญิงจิดาภา สีหาบุญนาค 46 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
60 เด็กชายประกายสิทธิ์ จรจันทร์ 45 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
61 เด็กหญิงวรวรรณ นุขุนทด 44 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
62 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชุมพล 43 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
63 เด็กหญิงณฐอร อินทกรอุดม 42 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
64 เด็กหญิงอทิตยา เทพนนท์กลาง 41 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
65 เด็กหญิงปภาวรินท์ มาอันทะ 40 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
66 เด็กหญิงชุติมา เสนาโนฤทธิ์ 39 ชุมชนบ้านดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
67 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ นามไห 38 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 23 กุมภาพันธ์ 2563
68 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญเพ็ชร 37 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
69 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยาวิชัย 36 วัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
70 เด็กชายภูพิพัทธ์ อุทปา 35 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
71 เด็กชายทรัพย์สินรุ่งเรือง โพธิ์ดี 34 บ้านหนองป้าน นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
72 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตันติอมรรัตน์ 33 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
73 เด็กหญิงสาริศา ชื่นพิบูลย์ 32 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
74 เด็กชายพิชญะ พุทธบริวาร 31 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
75 เด็กหญิงณัฐชยา ขีนา 30 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
76 เด็กหญิงกมลทิพย์ วงศ์รัตน์ 29 วัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
77 เด็กหญิงศศิประภา ตะนนท์ 28 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
78 เด็กชายธนดล แน่นชารี 27 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
79 เด็กหญิงปรัชญาพร โยธะราช 26 บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
80 เด็กหญิงมิ่งกมล นุสเส 25 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
81 เด็กชายธีรภัทร ไปแดน 24 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
82 เด็กชายตุรากร สิริโชคเจริญ 23 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
83 เด็กหญิงพุทธพร นุ่นหลักคำ 22 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
84 เด็กหญิงภูริชญา โบราณบุบผา 21 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
85 เด็กหญิงชลธิชา คำหงษา 20 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
86 เด็กหญิงศศิณัฐญา เที่ยงธรรม 19 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
87 เด็กหญิงลภัสรดา ภูมิภักดิ์ 18 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
88 เด็กหญิงอภัสรา จันทร์หอม 17 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
89 เด็กชายจิรวัฒน์ พรมโคตร 16 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
90 เด็กชายอันดามัน ประภาศรี 15 บ้านหนองกุง วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
91 เด็กหญิงภัทรธิดา กองแก้ว 14 บ้านโนนท่อน วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
92 เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์คำมา 13 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
93 เด็กชายนวมินทร์ โนราช 12 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
94 เด็กหญิงชลลดา นิยมเดชา 11 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
95 เด็กหญิงอุษามณี มาแก้ว 10 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
96 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญถม 9 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
97 เด็กหญิงปัญจสิริ จันทร์พรม 8 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
98 เด็กชายธาวิน ปะวันนะถา 7 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
99 เด็กหญิงกานต์พิชชา กล้าหาญ 6 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
100 เด็กชายภานุพงศ์ โชครัตนตระกูล 5 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
101 เด็กหญิงปาลิตา ปักการะโต 4 อนุบาลเอี่ยมสุข พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
102 เด็กหญิงทัชชญา ทยอมใหม่ 3 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
103 เด็กหญิงกรกนก ประเสริฐโส 2 บ้านโกทา นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563
104 เด็กหญิงปภัสฎา หีบแก้ว 1 เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง SEM) 22 กุมภาพันธ์ 2563