จำนวนและรายชื่อผู้สมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวาปีปทุม

167 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Science)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 18 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 3 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 20 คน นอกเขต 9 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 34 คน นอกเขต 25 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 15 คน นอกเขต 20 คน

104 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SEM)

22 ก.พ 63 : ในเขต 13 คน นอกเขต 25 คน
23 ก.พ 63 : ในเขต 4 คน นอกเขต 10 คน
24 ก.พ 63 : ในเขต 7 คน นอกเขต 4 คน
25 ก.พ 63 : ในเขต 14 คน นอกเขต 11 คน
26 ก.พ 63 : ในเขต 6 คน นอกเขต 10 คน

152 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 ก.พ 63 : รร.เดิม 56 คน รร.อื่น 3 คน
23 ก.พ 63 : รร.เดิม 16 คน รร.อื่น 5 คน
24 ก.พ 63 : รร.เดิม 35 คน รร.อื่น 0 คน
25 ก.พ 63 : รร.เดิม 21 คน รร.อื่น 1 คน
26 ก.พ 63 : รร.เดิม 12 คน รร.อื่น 3 คน

423 คน

รวมทั้งหมด

ชั้น ม. 1 ห้อง Science จำนวน 167 คน
ชั้น ม. 1 ห้อง SEM จำนวน 104 คน
ชั้น ม. 4 จำนวน 152 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 423 คน

รายชื่อผู้สมัคร ม.4 (กดเลือกระดับชั้นจากด้านบน)

# ชื่อ-สกุล ลำดับสมัคร โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นางสาวกัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ 152 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 นางสาวกนกอร มาตรสอน 151 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
3 นางสาวอัญชลี บุญสิทธิ์ 150 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
4 นางสาวหนูวัน กระทุ่มขันธ์ 149 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
5 เด็กชายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ 148 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
6 นางสาวภาสินี จันทะพินิจ 147 หนองโพธิ์วิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
7 นางสาวมัฌฌิมาพร บุญเบ้า 146 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
8 นายธีรภัทร์ ไชยโสดา 145 บรบือวิทยาคาร บรบือ มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
9 นางสาวจินตนา ปทุมเพ็ชร 144 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
10 นางสาวภัทรานี สิมชาติ 143 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 นางสาวทิพย์สุดา มูลวัต 142 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
12 นางสาวนิธิพร ชัยลิ้นฟ้า 141 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
13 เด็กชายวสุพล สนามพรม 140 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
14 เด็กหญิงพันธิฌา นามพิลา 139 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
15 เด็กหญิงจิรภิญญา ทดทศรี 138 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563
16 นางสาวต้องตา พรมทอง 137 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
17 นางสาวกมลชนก ยางจันทร์ 136 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
18 นายทวีทรัพย์ ช่วยไชยศรี 135 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
19 นายภทรธร ปาสารักษ์ 134 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
20 นางสาวเอริกะ มาทสึอุระ 133 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
21 นางสาวชุติมา มุงปุก 132 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
22 เด็กหญิงทิพศิริ ทิพศรีราช 131 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
23 นายฉัตรทอง ราชภักดี 130 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
24 นางสาวทิชาพร ปิดสายะ 129 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
25 นางสาวกฤษณา โคช่วย 128 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
26 นายมามูน ราห์มัน 127 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
27 นายชัชฤทธิ์ ทองพูล 126 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
28 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์วิศิษฐ์ 125 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
29 นางสาวมนัสชนก แสงเนตร 124 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
30 นายกาจพล โกษาทอง 123 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
31 นางสาวชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า 122 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
32 นายนันทกร ศรีน้อย 121 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
33 นายอัสนี ปทุมขำ 120 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
34 นายกรกฏ ป้อมยายับ 119 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
35 นายภูตะวัน โยธะมาตย์ 118 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
36 นายจักรรินทร์ ปะลาด 117 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
37 นางสาวพรรณรายณ์ ผ่องศรีงาม 116 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 กุมภาพันธ์ 2563
38 เด็กหญิงขวัญนภา คุณโน 115 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
39 นางสาวทัศนีย์ ศัพเสนาะ 114 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
40 นางสาววลิตา โคหาจักร์ 113 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
41 นายอติรัณณ์ ศรีชาดา 112 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
42 นายสิทธิชัย อุปมัย 111 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
43 นางสาวขิมเงิน ศิริพรทุม 110 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
44 นางสาวนันท์นภัส แก้วภา 109 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
45 นางสาวศิรินญา วิเศษ 108 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
46 นางสาวมธุรส สอนนอก 107 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
47 นางสาวปายวดี มูลกิตติ 106 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
48 นางสาวจุฑามณี คำดำ 105 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
49 เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก 104 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
50 เด็กหญิงศุจิกา แก้วมุลตรี 103 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
51 นายภควัฒน์ จันทะค่อม 102 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
52 นายพงศ์พล นิสยันท์ 101 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
53 นางสาวแพรวพรรณ ปะวะขัง 100 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
54 นางสาวธิดาภรณ์ โพธิรุกข์ 99 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
55 นางสาวศุภกาญจน์ วานิชชัง 98 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
56 นางสาววราพร เกตุมาตย์ 97 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
57 นางสาวกัลยารัตน์ จันดีกระยอม 96 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
58 นายวงศกร ปาปะทา 95 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
59 นางสาวพัชชา อำนวยโชติสกุล 94 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
60 นางสาวเจียรนัย ทองดี 93 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
61 นายบุริศร์ อินทะรักษ์ 92 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
62 นางสาวนริศรา ดงประการ 91 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
63 นางสาวแพรลดา ชาวพงษ์ 90 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
64 นางสาวจันทิมา หร่ายพิมาย 89 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
65 นางสาวดลพร จันโทสุทธิ์ 88 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
66 เด็กหญิงฉัตรติยา อาปัดชิง 87 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
67 นางสาวงามจิต โกษาทอง 86 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
68 นายสุพีรภัทร ศรีบุญเรือง 85 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
69 นายวงศกร คุณแก้ว 84 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
70 นางสาวธนัชพร บัวรัตน์ 83 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
71 นางสาวปวีณ์ธิดา นาคมี 82 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
72 นางสาวกมลชนก ทิพศรีราช 81 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2563
73 นางสาวชนิดา เกิดเกตุ 80 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
74 นางสาวศศิประภา ประจวบสุข 79 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
75 นางสาวพินยดา ทิพพิชัย 78 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
76 นางสาวอัจจิมา เลาป้อมวาปี 77 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
77 นางสาวจิรัตติยา บาริศรี 76 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
78 นางสาวสุภิสรัตน์ ธรรมโส 75 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
79 นางสาวดาววิกา ศรีกระทุ่ม 74 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
80 นางสาวกัญญารัตน์ ยาย่อ 73 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
81 นางสาวอรัชญา นครศรี 72 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
82 นางสาวอริษา ศรีภูวงษ์ 71 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
83 นายปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง 70 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
84 นางสาวมีสุข บุตรเดช 69 สตรีศึกษา เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
85 นางสาวจินดามณี ศรีโสภา 68 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
86 เด็กหญิงสิริพรหมพร วิไลพรหม 67 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
87 นางสาวศศิวิมล สิงหาราโท 66 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
88 นางสาวณัฐธิดา สาระพิน 65 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
89 นางสาววริศรา แก้วกุ่ม 64 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
90 นางสาวอาภัสรา สังครีต 63 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
91 เด็กชายธนกร อินทกรอุดม 62 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
92 นางสาวบุณณิศา ปะกิสังข์ 61 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
93 นายพิพัฒน์ หลักคำพันธ์ 60 วังสามหมอวิทยาคาร วังสามหมอ อุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2563
94 นางสาวประวีณา บุญกันหา 59 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
95 นายก้องเกียรติ โคช่วย 58 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
96 นายเกียรติก้อง โคช่วย 57 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
97 นายนวมินทร์ สาแก้ว 56 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
98 นางสาวรมิดา ชลเดช 55 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
99 นายนิติภูมิ พวงจำปี 54 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
100 นางสาวสุพิชฌา แก้วธานี 53 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
101 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ปะสังติโย 52 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
102 นางสาวนิภาพร ปาปะสา 51 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
103 นางสาวรุจิรา คุณหงส์ 50 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
104 เด็กหญิงกลัชนันท์ สีหาบุญมาก 49 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
105 นางสาวนพวรรณ การค้า 48 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
106 นางสาวชุติกาญจน์ ทองมี 47 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
107 นางสาวช่อผกามาศ รุ่งเรือง 46 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
108 นางสาวฐานิดา ศิริจำปากุล 45 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
109 นางสาวณัฐธิดา สุขากาศ 44 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
110 นายคิมหันต์ สุปัดคำ 43 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
111 นายธนวัฒน์ พรมชัย 42 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
112 นางสาวธีรนันท์ แน่นชารี 41 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
113 นางสาวมุทิตา อุประ 40 พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
114 นางสาวธัญญาภัทร ติดวงษา 39 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
115 นายธนภัทร จำปาโอ้ก 38 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
116 นายธนพัฒน์ สีบุญ 37 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
117 นางสาวกัลยกร กระจายศรี 36 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
118 เด็กหญิงกนกวรรณ ปะนันโต 35 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
119 นายวุฒิพงษ์ ศิริภักดิ์ 34 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
120 นายธนาธิป ศิริสำราญ 33 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
121 นางสาวปภาวรินทร์ จันทะโลก 32 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
122 นางสาวนวรัตน์ งามแสง 31 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
123 นางสาวธีร์สุดา ภิบาลจอมมี 30 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
124 นางสาวจิรนุช กองแก้ม 29 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
125 นายเกริกพล นามภักดิ์ 28 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
126 นางสาวอภิญญา สีวันทา 27 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
127 นายชัชดนัย ศรีตระการ 26 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
128 นางสาวชนาภา คุรุทานัง 25 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
129 นายสรวิศ ปาปะไมล์ 24 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
130 นางสาวกนกรส พวงพิลา 23 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
131 นายวิชญ์ภาส แปลงมาลย์ 22 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
132 นายอิศวรักษ์ ยะถา 21 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
133 นางสาวศิริญา โพธิ์พยัคฆ์ 20 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
134 นางสาวศศิธร สมีแจ้ง 19 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
135 นางสาวณัฐวิภา เกตะลาด 18 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
136 นางสาวทิพย์นลิน หวังสุข 17 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
137 นายรัตนชัย พิมสิม 16 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
138 นายสกลพัฒน์ โคตรโสภา 15 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
139 เด็กชายพีรพัฒน์ นิราราศน์ 14 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
140 นางสาวปิยมาศ แสงเนตร 13 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
141 นางสาววรินญา คำมุก 12 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
142 นางสาวพรนภัส ราชแก้ว 11 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
143 เด็กชายกฤษฏิ์ทีฆะชนม์ ศรีโยวงค์ 10 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
144 นายธนภูมิ จันทา 9 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
145 นางสาวสุธิดา ปาปะโข 8 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
146 นายอภิเดช จันโทสุทธิ์ 7 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
147 นางสาววิภาดา เหลาสนิท 6 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
148 เด็กชายศุภณัฐ โยวะ 5 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
149 นางสาวภิชญาภา จันทร์พรม 4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
150 นายธนภัทร เตชะนอก 3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
151 นางสาวดวงใจ ปัดทุม 2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563
152 นายปุณยวีร์ สวาศรี 1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2563